Aftale- og servicevilkår for mersalg.nu

 

Version 1/1-2021.

 

Accept af aftale og vilkår

Denne aftale tiltrædes ved at afkrydse ”Betingelser” ved oprettelse af virksomhedsprofil på mersalg.nu.

Aftalen er gældende mellem mersalg.nu (herefter kaldet ”mersalg.nu”) og kunden. (herefter kaldet ”Kunden”)

 

Pris og betalingsbetingelser

De til enhver tid gældende priser oplyses på www.mersalg.nu.
Priser kan ændres med 30 dages varsel. 
Alle priser er ekskl. moms.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Ved manglende betaling fremsendes betalingspåmindelse. Ved fortsat manglende betaling spærre mersalg.nu for adgang til kontoen. Ved betaling åbnes der igen for adgang til kontoen. Ved forsat manglende betaling forbeholder mersalg.nu sig ret til at slette kontoen.

Alle fakturaer og påmindelser fremsendes til administrators e-mail, medmindre andet er aftalt.

 

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen til en fakturaperiodes udløb.

Mersalg.nu kan til enhver tid opsige aftalen uden varsel, ved væsentlig misligholdelse af aftalen, konkurs eller insolvens fra Kundens side.

 

Tavshedspligt

Mersalg.nu sikrer at alle personer der behandler persondata, er underlagt fortrolighed. Mersalg.nu er underlagt tavshedspligt vedr. alle de forhold og data Kunden og dennes medarbejdere opretter i mersalg.nu. Undtaget er dog data der skal bringes til tredjemands kendskab.

Begge parter indvilger i, at der på ingen måde videregives følsomme informationer vedr. den anden part, hverken under eller efter aftalens ophør.

 

Aftale og brugsret

Kunden har en ikke-eksklusiv ret til at benytte mersalg.nu, der stilles til rådighed som en Software as a Service (SaaS). Kunden opnår ingen ret til selve softwaren, men udelukkende anvendelse heraf.

Kunden har udelukkende ret til at benytte mersalg.nu indenfor egen virksomhed og må ikke overdrage password eller log-in detaljer til tredjemand.

 

Ansvarsbegrænsning

Mersalg.nu fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brug af mersalg.nu. Herunder, men ikke udelukkende, driftstab, indirekte driftstab samt tab af data hos Kunden.

Mersalg.nu kan ikke stilles til ansvar for installation, driftsforstyrrelser eller skader opstået på elektronisk udstyr i forbindelse med brug af mersalg.nu.

 

Teknisk beskrivelse

Mersalg.nu er en internetbaseret SaaS løsning. Kunden er selv ansvarlig for hardware samt adgang til internettet.

Mersalg.nu forbeholder sig ret til at foretage opdateringer af løsningen, hvorfor der i korte perioder kan være manglende adgang. Opdateringer vil fortrinsvis blive foretaget i tidsrummet kl. 21:00 – 05:00.

Mersalg.nu tager dagligt back-up af data. Ved tab af data fra Kundens side er det muligt at reetablere data fra hver dag de sidste 5 arbejdsdage. Ønsker kunden genetablering af egne data, opkræver mersalg.nu betaling efter forbrugt tid og gældende timesatser.

 

 

Ændringer af vilkår

Mersalg.nu forbeholde sig ret til at ændre disse aftale- og servicevilkår. De gældende aftale- og servicevilkår vil altid være til rådighed på www.mersalg.nu.

Mersalg tilstræber at give mindst 30 dages varsel i forbindelse med ændring af aftale- og servicevilkår. Dette oplyses ved tilsendelse af mail til administrator af virksomhedens konto. Brug af mersalg.nu efter ændring af aftale- og servicevilkår er ensbetydende med accept af de ændrede vilkår.

 

Tvister

Uenighed skal forsøges løst i mindelighed. Alternativt afgøres uenigheder iht. Dansk Ret af Retten i Aarhus.